Microdosing blog

Gesloten voor deelname: Microdoseren met psychedelica en ADHD/ADD

Woman with arms up on pier

Universiteit Maastricht, afdeling Neuropsychologie en Psychofarmacologie is regelmatig op zoek naar deelnemers voor microdosing onderzoek.

UPDATE: Je kunt inmiddels niet meer deelnemen aan dit onderzoek

Introductie

Wij zijn een team van onderzoekers werkzaam aan de Universiteit Maastricht. Wij zijn geïnteresseerd in de effecten van het zelf-toedienen van psychedelica in microdoses om ADHD (‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’; ‘aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’) of ADD (’Attention Deficit Disorder’; ‘aandachtstekortstoornis’) symptomen te verlichten. Deze vraag komt voort uit recent onderzoek van ons team dat aantoont dat personen psychedelica als zelf-medicatie gebruiken, onder andere wanneer ze ADHD/ADD hebben.

Na het lezen van de informatie gepresenteerd in deze brief kan je ons contacteren indien je nog vragen hebt (fpn-pim_p122@maastrichtuniversity.nl). Verder heb je een week bedenktijd om te beslissen of je meedoet aan deze studie of niet. Indien je meedoet kan je op ieder moment stoppen zonder opgaaf van reden: je deelname is vrijwillig.

Doel van de studie

Met dit project willen we de effecten van microdoseren met psychedelica (zoals LSD of psilocybine) op de gemoedstoestand, het sociale functioneren en cognitieve prestatie van volwassen mensen met ADHD/ADD onderzoeken. Met het sociale functioneren bedoelen wij hoe goed je bijvoorbeeld in staat bent om met je eigen emoties en die van anderen om te gaan; met cognitieve prestatie bedoelen we in dit geval hoe goed jouw tijdswaarneming is.

Klassieke psychedelica zoals LSD en psilocybine hebben een vergelijkbaar maar sterker effect in onze hersenen dan onze lichaamseigen communicatiestof ‘serotonine’. Deze stof speelt onder andere een rol in emotie, aandacht en het onderdrukken van reacties (‘impulscontrole’). Een microdosering staat gelijk aan één tiende van een gangbare dosering die o.a. veranderingen in bewustzijn en waarneming veroorzaakt. Deze typische psychedelische effecten blijven onder de bewustzijnsdrempel bij inname van een microdosering.

De laatste jaren is er toenemende aandacht in de media, maar ook in wetenschappelijke kringen, voor het gebruik van psychedelica in microdoseringen. Mensen met ADHD/ADD die op eigen initiatief en risico microdoseringen van psychedelica gebruiken vertellen onder andere dat ze een verbetering in hun concentratie en toename van positieve emoties opmerken na gebruik. Ons recent vragenlijst onderzoek toont aan dat een deel van de psychedelica gebruikers dergelijke middelen inzet als zelf-medicatie. In ditzelfde onderzoek gaven personen met ADHD/ADD ook aan dat ze vinden dat het effectief hun symptomen verlicht.

De reden voor het onderzoek beschreven in deze brochure is dat bestaande behandelingen met medicijnen zoals Ritaline, wat een stimulerend middel is, patiënten niet symptoomvrij maakt. Het grootste deel van hen stopt binnen 1 jaar met de behandeling omdat ongewenste effecten zoals ‘emotionele vervlakking’ (het niet meer voelen van bijvoorbeeld diepe blijheid) zwaarder doorwegen dan therapeutische effecten. Hiernaast reageert ongeveer één derde helemaal niet op de behandeling. De nood aan alternatieve behandelingen is duidelijk. Ons team wil hieraan bijdragen door met wetenschappelijk onderzoek er achter te komen of ADHD/ADD-patiënten die microdoseren zich anders gaan voelen en zich anders gaan gedragen in vergelijking met vóór ze hiermee begonnen.

Doelgroep

Ons project richt zich op volwassenen die voldoen aan de DSM-5 criteria van ADHD/ADD waarbij er duidelijk sprake is van verstoring van het dagdagelijkse functioneren. ADHD is één van de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen wereldwijd, gekenmerkt door problemen met aandacht, motorische of geestelijke onrust en/of impulsiviteit, die niet passen bij de leeftijd van het individu.

We zijn eerst en vooral geïnteresseerd in personen die geen standaard medicatie zoals Ritaline voor ADHD/ADD gebruiken maar voornemens hebben om psychedelica in microdoseringen te nemen. Daarnaast houden we er rekening mee dat er mensen zijn die misschien wel beiden gebruiken (standaard medicatie en micodoseringen) óf dat er mensen zijn die geen diagnose van ADHD/ADD hebben maar wel denken dit te hebben, hier last van ondervinden in het dagelijkse leven, en daarom aan zelf-medicatie met psychedelica in microdoseringen willen beginnen. Wij zullen vragen naar je ervaring met de stoffen om een inschatting te kunnen maken hoe bekend je bent met de effecten van deze stoffen in gangbare doseringen maar ook in microdoseringen.

Waarom volwassenen?

Waar voorheen gedacht werd dat deze stoornis ontgroeid kon worden met ouder worden, weten we nu dat in 65% van de gevallen deze symptomen blijven bestaan in volwassenheid, waarbij 1 op 7 personen last heeft om op gepaste wijze zijn of haar gedrag en emoties onder controle te houden. Deze symptomen zorgen ervoor dat het dagelijkse functioneren van de patiënt en zijn omgeving verstoord wordt. Zoals eerder beschreven helpt standaard medicatie in een groot aantal gevallen niet voor de symptomen zoals hierboven genoemd. Ook weten we dat deze niet toereikend zijn voor de emotionele problemen die een persoon met ADHD/ADD kan ervaren.

Vrijwillige deelname

Wanneer je besluit om deel te nemen aan onze studie weet dan ook dat je het recht hebt om op eender welk moment je deelname te beëindigen zonder opgaaf van reden en zonder negatieve gevolgen voor jezelf.

Procedure van de studie

Omdat wij graag willen testen welk effect het microdoseren met psychedelica op jouw welbevinden en functioneren heeft doen we één voor- en twee nametingen via een online link die je brengt naar een tal vragenlijsten (voormeting: 15-20 minuten, nametingen: 10-15 minuten) en een cognitieve taak (4-5 minuten). Verder vragen we je om iedere dag een korte vragenlijst in te vullen (2 minuten per dag).

Voormeting en nameting

De voormeting vindt plaats vóórdat jij met microdoseren voor ADHD/ADD begonnen bent. Deze meting zullen we gebruiken als basis waar we de nametingen mee vergelijken. De nametingen zullen 2 en 4 weken nadat je met microdoseren begonnen bent plaatsvinden. Tijdens deze drie metingen zullen wij vragen stellen over je persoonlijkheid, ADHD/ADD symptomen, gemoedstoestand, welbevinden en we zullen ook je cognitieve prestatie meten. In de eerste meting zullen we ook nog vragen naar je druggebruik geschiedenis.

Met cognitieve prestatie bedoelen we in dit geval hoe goed je presteert op een taak die tijdsperceptie (hoe jij tijd waarneemt) meet. Alles tezamen zal elk van de drie metingen ongeveer 20 minuten in beslag nemen. Je kunt de vragenlijst ook pauzeren en op een later moment verder invullen.

Als de nametingen plaatsvinden op dagen waarop je van plan bent een microdosering te nemen, dan is het de bedoeling dat je eerst de vragenlijsten invult en de cognitieve taak afrondt, voordat je een microdosering neemt. Dit is nodig om de nametingen zorgvuldig te kunnen vergelijken met de voormeting.

Dagelijkse korte vragenlijst

Middels een korte dagelijkse vragenlijst willen we graag van je weten hoe je je voelt, hoe en hoelang je geslapen hebt en of je een microdosering of andere medicatie genomen hebt die dag. Dit zal ongeveer twee minuten in beslag nemen. Op de eerste dag dat je een microdosering hebt gebruikt, zullen we jouw cognitief functioneren op de tijdsperceptie taak een keer extra meten. Dit doen we om te zien of er een acuut effect is van de microdosis op tijdsperceptie. Verder kun je op basis van wanneer je de microdosering hebt genomen, een extra vraag krijgen om de cognitieve taak nog een keer uit te voeren.

Persoonlijke data

Wij zullen wat persoonlijke data van jou vragen en op een beveiligde server van de Universiteit opslaan. Enkel onderzoekers betrokken bij deze studie zullen toegang tot deze gegevens hebben. Hieronder volgt een opsomming van dit type van gegevens:

  • Naam (op de toestemmingsverklaring)
  • Leeftijd (op de toestemmingsverklaring)
  • ADHD/ADD diagnose (vragenlijst)
  • Drug gebruik (vragenlijst)

Om je privacy te beschermen zullen deze data geanonimiseerd worden wat betekent dat ze niet te herleiden zijn naar jouw persoon, op geen enkele manier.

Risico’s en mogelijke ongemakken

Er zijn geen risico’s verbonden aan je deelname aan dit onderzoek. Wij promoten of stimuleren het gebruik van psychedelica niet. De Universiteit kan daarom ook niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke nadelige effecten of ongemakken die voortvloeien uit het gebruik van psychedelica op eigen initiatief.

Omdat er nog niet veel onderzoek naar de mogelijk schadelijke effecten van psychedelica gedaan is kunnen we het niet uitsluiten dat gebruik van deze stoffen negatieve effecten voor jou op korte of lange termijn kan hebben.

Voordelen

Er zijn geen directe voordelen voor je verbonden aan dit onderzoek. Waar je wel aan bijdraagt is de kennis die we nodig hebben om gecontroleerd onderzoek in een lab uit te leggen aan bijvoorbeeld een subsidie-verstrekker.

Privacy statement

Je kan je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens op elk moment intrekken. In dat geval zullen persoonsgegevens en onderzoeksdata indien mogelijk worden verwijderd. Kijk voor meer informatie over uw rechten in het document ‘Personal information and privacy’ (optie NL) op de website www.maastrichtuniversity.nl/fpn/ercpn onder ‘Fast Facts’. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u eerst de verantwoordelijk onderzoeker benaderen (e.haijen@maastrichtuniversity.nl). Ook kunt u zich wenden tot de Functionaris Gegevensverwerking van de UM via FG@Maastrichtuniversity.nl.

Nog vragen?

Als je nog vragen hebt over het onderzoek of over de rechten van deelnemers dan kan je één van de onderzoekers benaderen via email (fpn-pim_p122@maastrichtuniversity.nl). Indien je nog vragen hebt over de privacy kan je je wenden tot de Functionaris Gegevensverwerking van de UM via FG@maastrichtuniversity.nl.

Deel deze post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.