Microdosing blog

Microdosing bij ADHD

Woman holding her hands in a symbol of "focus"

Onderzoek gepubliceerd in Neuroscience Applied in oktober 2022 suggereert dat microdosering de symptomen bij volwassenen met ADHD kan verbeteren. De studie werd geleid door Eline C.H.M. Haijen et al. van de Universiteit Maastricht in Nederland.

Deze studie levert het eerste wetenschappelijke bewijs dat microdosering therapeutische waarde kan hebben bij volwassenen met de diagnose ADHD of die ernstige ADHD-klachten ervaren.

De onderzoekers bieden de volgende conclusie: “De afname van ADHD-symptomen na MD was in lijn met eerdere bevindingen waaruit bleek dat MD als zelfmedicatie gebruikt door mensen met de diagnose ADHD werd beoordeeld als effectiever dan conventionele behandelingen en het verhogen van hun kwaliteit van leven (Hutten et al., 2019a). Ook waren de bevindingen in lijn met anekdotes van personen die microdoseerden om hun ADHD zelf te behandelen (Andersson en Kjellgren, 2019).”

De onderzoeksopzet

In het onderzoek werden symptomen van ADHD gemeten met de Conner’s Adult ADHD Rating Scale, welzijn met de World Health Organisation-Five Well-Being Index (WHO-5), en tijdsperceptie met een auditieve tijdreproductietaak (TRT) bij deelnemers op drie momenten: bij baseline (vóór microdosering), na 2 weken microdosering, en na 4 weken microdosering.

De deelnemers namen op eigen initiatief microdosering om de symptomen van ADHD te verlichten. Na verwijdering van enkele datapunten wegens diverse inconsistenties, analyseerde de studie de resultaten van 233 microdosers.

De studie verdeelde de microdosers ook in twee groepen – zij die microdoseerden naast het gebruik van traditionele farmaceutische medicijnen voor ADHD en zij die microdoseerden zonder het gebruik van traditionele farmaceutische medicijnen. Ook werd onderzocht of het hebben van andere diagnoses (comorbiditeiten) naast ADHD van invloed was op het effect van microdoseren.

Psilocybine werd het meest gebruikt, door 78% van de deelnemers die de dagelijkse dagboekaantekeningen invulden. Nieuwe lysergamiden (zoals 1P-LSD of ALD-52) werden gebruikt door 12% en 10% gebruikte LSD. De gemiddelde dosis psilocybine bevattende paddenstoelen/truffels was 722 milligram. Er werd niet gevraagd of dit gedroogd of vers materiaal was. De gemiddelde dosis nieuwe lysergamiden was 17,5 microgram en voor LSD was dit 12 microgram.

Resultaten studie: minder symptomen van ADHD, meer welzijn

Uit de resultaten bleek dat na 2 en 4 weken, microdosers in beide groepen (degenen die alleen microdoseren en degenen die microdoseren terwijl ze medicijnen nemen) statistisch significante verbeteringen vertoonden in beide schalen die gebruikt worden om ADHD-symptomen en welzijn te meten. Er werden geen significante resultaten gezien in metingen van tijdsperceptie.

De resultaten suggereren ook dat, terwijl degenen die microdoseren naast het gebruik van traditionele medicijnen verbeteringen vertoonden in zowel een vermindering van ADHD-symptomen als een verbetering van het welzijn, het langer duurde voordat de gunstige resultaten zichtbaar werden dan bij degenen die alleen microdoseerden.

Laten we de ADHD-symptomen nader bekijken. Wat bedoelen we precies met ADHD-symptomen en met hoeveel namen ze af?

De ADHD symptomen werden gemeten met behulp van een vragenlijst die vaak wordt gebruikt in onderzoeken en klinieken om de ernst van ADHD symptomen te meten. Deze vragenlijst meet de belangrijkste problemen geassocieerd met ADHD, zoals aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Dit zijn symptomen die worden gemeten om te beoordelen of iemand de diagnose ADHD heeft. De studie gebruikte de combinatie van het deel onoplettendheid en hyperactiviteit van de vragenlijst als belangrijkste uitkomst om te meten of deelnemers verbeterden in hun ADHD-symptomen na microdosering. Scores gelijk aan of hoger dan 65 kunnen wijzen op ernstige klinische ADHD-symptomen. Gemiddeld scoorde de steekproef 77,6 bij aanvang, 67,3 na twee weken en 62,3 na vier weken microdosering, dit was een daling van de ADHD-symptoomscores met 8,7% en 7,4%.

Laten we ook het welzijn nader bekijken.

Welzijn kan worden gezien als de mate waarin je je gelukkig, rustig, ontspannen en actief voelt, en houdt in dat je dingen in het leven hebt die je interesseren of die je graag doet. Aangezien het gemiddelde welzijn van andere West-Europese landen werd gemeten op ongeveer 60, scoorden de deelnemers gemiddeld lager op welzijn bij baseline met een score van 42,3, maar stegen zij in welzijn naar meer normale niveaus van welzijn na het microdoseren, met een score van 59 na twee weken en 60 na vier weken microdoseren. Vergeleken met de uitgangssituatie verbeterden de deelnemers hun welzijnsscore met 39,5%. De afname van ADHD-symptomen en de toename van het welzijn waren met elkaar verbonden; dus hoe groter de afname van de symptomen, hoe groter de toename van het welzijn.

Microdosering als alternatief voor ADHD-medicatie

Gangbare ADHD-behandelingen bij volwassenen bestaan voornamelijk uit het gebruik van stimulantia, zoals methylfenidaat en amfetamine, en enkele niet-stimulantia, zoals atomoxetine (Cortese et al., 2018).

Over het algemeen is vastgesteld dat deze medicijnen effectief kunnen zijn voor de behandeling van de symptomen van ADHD; het komt echter vaak voor dat patiënten na enkele maanden stoppen met het gebruik van traditionele ADHD-medicijnen, omdat velen aanvoeren dat de bijwerkingen van deze medicijnen de voordelen overschaduwen. Er is ook een segment volwassenen met ADHD die helemaal geen heilzame werking van de conventionele ADHD-medicatie ervaren.

In deze studie gingen de onderzoekers na of het gebruik van standaard ADHD-medicatie van invloed was op de verandering in ADHD-symptomen en welbevinden na microdosering en zagen dat na twee weken microdosering personen die geen standaardmedicatie gebruikten naast hun microdosering een grotere afname van ADHD-symptomen vertoonden dan deelnemers die standaardmedicatie gebruikten naast microdosering. Na vier weken microdosering was er echter geen verschil tussen deze personen; allen leken in dezelfde mate in ADHD-symptomen te zijn afgenomen.

Voor welzijn was er helemaal geen invloed van standaard medicatie.

Slotopmerkingen

De studie heeft beperkingen, waaronder het feit dat de deelnemers zelf werden geselecteerd en hun eigen microdosis moesten aanschaffen en meten; bovendien werd geen gebruik gemaakt van een placebo-controle. De resultaten van de studie rechtvaardigen echter verder onderzoek naar het potentieel van microdosering als ondersteunend middel om volwassenen te helpen de symptomen van ADHD te beheersen of te verlichten en suggereren dat anekdotische meldingen gegrond kunnen zijn.

Community

Heb jij microdosing toegepast ter ondersteuning van symptomen van ADHD? Jouw verhaal kan van grote waarde zijn voor anderen. Neem deel aan onze community op Discord of Facebook en deel je verhaal!

Dit onderzoek laat zien hoe wetenschappelijk onderzoek en de mensen die er direct baat bij hebben, elkaar kunnen steunen. Veel van onze communityleden met ADHD hebben deelgenomen aan het experiment. Namens ons, de wetenschap én de wereldwijde community, veel dank aan iedereen die heeft deelgenomen.

 

Deel deze post

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

JOIN OUR COMMUNITY!

Want to stay updated about microdosing research, the latest news, tips & tricks, and more? Subscribe to our newsletter below and stay in the loop about everything microdosing!